НАЯН РУЧ, Öньö Агнилöн ворсантор

МЕДВОДДЗ ТОР

Вöр. Вöрын керка Кöчлöн. Пуяс саяд кань дзорö. Руч матыстчö керка дорас, öшинь водзö сувтö, недыр сулалö, сэсся вöзйысьö кöчлы.

РУЧ: Кöчö-чойö, кöчö-чойö, лэдз менö шонтысьны керкаад (Матыстчö да таркöдö стенас). Кылан, кöчö-чойö? Видзöдлы öшыньöдыд. Менам кокöй кынмö.

КÖЧ: (локтö öшынь дорö) Кодi нö сэнi кылö? Мый нö тэныд колö? Со кодi вöлöма, Руч.

РУЧ: Лэдзлы, мися, менö керкаад шонтысьны регыдик кежлö, кокъясöс шонта дай бöр муна.

КÖЧ: Аслад нö керкаыд?

РУЧ: Эн öмöй на кывлы, менам öд керкаыд вöлi йиысь вöчöма, мыйöн шондiыд мыччасьны кутiс, регыд тай сылi. Тэнад, майбырлöн, керкаыд пу да, некор нинöм оз ло.

КÖЧ: Ме ог лэдз: тэ лёка зэв мудер. Менсьым челядьяс ешшö сёян дай. Тэысь ме пола.

РУЧ: (зэв мелiа) Чöв, кöчö-чойö, мыйла нö сiдзи шуан. Кор нö ме тэнö повзьöдлi? Кор нö мыйöн мудеравлi?

КÖЧ: Кывсьö öд тэнад наянлуныд (мудерлуныд), нималö быдласянь. Мун татысь, ачыд лöсьöд керкасö.

РУЧ: (зэв нора) Кöчö-чойö, тэнö тай нö нимöдöны зэв бур ань туйö. Лэдз кöть порог улад шонтысьны. Водзö ог нин пыр.

КÖЧ: (небзьö) Зэв регыдик, порог дорын, колö кö нö, шонтысь, пыр да. Водзö мед вöлi абу мунöма. Лок нö пыр. Ме кильчö восьта (öшинь дорысь мунö. Руч кильчöланьö мунö).

ЗАНАВЕС.

МÖД ТОР

Керка пытшкöс кöчлöн. Кöч пачводз дорын пöжасьö, водздöраа. Паччöрас кылöны Кöчлöн челядьыс; чилзöны, чирöдчöны, мыччасьöны. Пырö зэв быттьö полiгтырйи Руч, пуксьö порог улö, джоджас. Вель дыр сiдзи олöны.

КÖЧ: Челядь, энö косясьö, мичаö, бура олö. Семук, эн öбöдит Варуктö, бара пöсь няньöн ог верд.

КÖЧПИ: (вöсни гöлöсöн) Мамук, менам кынöмöй сюмалö.

МÖД КÖЧПИ: Мам, вай ин капуста пирöгтö.

КÖЧ: Дзик пыр пöжассяс.

РУЧ: (зэв нора) Кöчö-чойöй, тэ тай ме видзöда да вывтi бур сьöлöма ань вöлöмыд. Бурсиа ме тэныд кузь нэм да бур шуд, бур челядьöс быдтыны. Кувтöдз кута кевмыны тэныд быд бурсö. Со öд, бур аньöй, видзöдлi кыдз ме кынма, кокъясöй турдöмаöсь. Кöчö-чойöй, лэдзышт менö лабичöдзыд кайны, кокöс шонтыны.

КÖЧ: Аттö дивö, мый сэсся керан тэкöд. Весиг эськö эз ков лэдзны тэнö да. Тэ лесьт кывнад менö ылöдан.

РУЧ: Чö-öв! Кор нö ме тэнö ылöдлi? Тэнад, буракö, некор абу кынмылöма кокыд.

КÖЧ: Пуксьы нö лабичас, мый сэсся керан тэкöд, ог вермы öткажитны.

РУЧ: (кайö лабичö, пызан дорö) Пасибö, пасибö, бур аньöй! Ме öд тöда тэнсьыд бур сьöлöмтö. Тэ асьтö дорысь жалитанджык пикö воöм йöзтö. Прöста öд он нимав…

КÖЧ: Дугды леститчöмсьыд!

РУЧ: Ёна жö нин менам кокъясöй кынмöма, некыдз оз шонавны. Кокъясöй дзикöдз кутiсны пиявны. Кöчö-чойö, лэдзлы менö гöбöч вылад шонтысьны.

КÖЧ: Гöбöч вылö? Мый нö лоин? Тэ ешшо челядьöс менсьым сёян. Чöв, чöв сёрнинад. Эн и думайт сы йылысь.

РУЧ: Вот и дивö. Кöчö-чойö, тэ нö менö сэтшöм омöльöн чайтан? Кыдз нö позьö сiдзи ме йылысь сэтшöмтор шуны – сёян пö челядьöс. Ме ешшö найöс гажöда, ворсöда на. Со ачыд он жö эшты, найö чирöдчöны, косясьöны.

КÖЧ: Тэ йылысь ме буртор некор на эг кывлы, öтарö лёк слава мунö.

РУЧ: (бöрдö) Кöчö-чойö, грек тэнö суас сёрнисьыд. Коркö гашкö и ачыд на татшöм пикад волан.

КÖЧ: Но-но, кайлы регыдик кежлö гöбöч вылас, шонты коктö.

РУЧ: (кайö паччöрö) Ме öд, шуа тай, мися тэысь бур сьöлöма аньыс му вылас абу.

КÖЧ (пыр на ноксьö, пöжасьö, чыкасьö).

РУЧ (öти дук ланьтöмöн олö, сэсся кылö курчкöдчöм, трачкöдчöм).

КÖЧ: Мый нö сэки тэ курчкöдан?

РУЧ: Ид шыдöс тай аддзи паччöр вывсьыд да… (недыр мысти бара кылö курчкöдчöм).

КÖЧ: Мый нö тэ сэн кутiн ёна трачкöдчыны?

РУЧ: Нинöм, нинöм. Ме сартас чеги öнi, кокысь няйтсö кöсъя вуштыны (Бара трачкöдчöм кылö).

КÖЧ: Челядь, мый нö ланьтiнныд? Пöсь нянь петiс, вая сёйны пыр. (Кöч нянь тыра тасьтiöн кайö паччöрö, горöдö-бöрдö ыджыд гöлöсöн). Ок, ок, ок! Яндысьтöм синмöй, мый нö керöмыд, челядьöс тай треснитöмыд! Со кыдзи тэ бур вöчöмтö мынтiн меным. Челядьöй менам, Семукöй, Варукöй! Мусаясöй, сöмын тай тiян юрныд да кокъясныд кольöмаöсь (бöрдö).

РУЧ: (уськöдчö кöч вылö, скöрысь) Ланьт, öнi сэсся ме тэ дiнöдз уськöдчыла да кокъясыд торъявлöны.

КÖЧ (зэв ёна повзьö, чеччыштö джоджö, Руч сы бöрся).

РУЧ: Он кö пет татысь, дыр он ов менам.

КÖЧ: (котöрöн петö бöрдiгтырйи).

КОЙМÖД ВОРСÖМ

Вöр. Пуяс пöвстi пыдысь тыдалö ичöтик керка. Керка дорсянь пуяс костöд мунö Кöч, бöрдiгтырйи. Сылы паныд локтö Пон.

КÖЧ: Ы-ы-ы (бöрдö лапаяснас тупкысьöма).

ПОН: Ув, ув! Кöчильöй, чойыльöй, мыйысь нö бöрдан?

КÖЧ: Менам вöлi пу керка, Ручлöн йи керка. Тулыс воис, сылöн йи керкаыд сылi, вöзйисис ме ордö шонтысьны да челядьöс сёйис, ачымöс вöтлiс (бöрдö).

ПОН: Эн бöрд, кöчильöй-чойыльöй! Лок ме вöтла Ручтö. (Мунöны керкалань. Матысмасны мыйöн, керка пытшсянь горöдö)

РУЧ: «Эн лысьтöй пырны бара, пусь-пась варта, чум-чам вöча!» (Пон повзяс садьтöгыс да котöрöн пышъяс. Кöч бара мöдас бöрдiгтырйи).

КÖЧ: Ы-ы-ы (бöрдö. Паныд локтö Ош).

ОШ: Кöчильöй, чойыльöй, мыйысь нö бöрдан?

КÖЧ: Кыдзи нö он бöрд: вöлi менам пу керка, Ручлöн йи керка. Тулыс воис – йи керкаыд сылi, вöзйисис сiйö ме ордö шонтысьны да челядьöс сёйис, ачымöс вöтлiс (бöрдö).

ОШ: Эн бöрд, кöчö-чойö! Лок мунам, ме сiйöс вöтла.

КÖЧ: Пон тай кутлiс вöтлыны да эз вермы-а. Тэ на öд он вермы.

ОШ: Ме ог вермы? Лок, пырысь пыр вöтла. (Мунöны бара керкалань. керка пытшкöссянь горöдö. Руч: «Кодi локтö? Бара пусь-пась варта, чум-чам вöча!» Ош зэв ёна повзьö да пышйö вöрö. Кöч бара бöрдiгтырйи мöдöдчас. Паныдасяс Петук).

ПЕТУК: Ки-ки-луллу! Кöчöльöй, чойельöй, кытчö нö мöдöмыд? Мыйысь нö бöрдан?

КÖЧ: Вöлi менам пу керка, Ручлöн йи керка. Тулыс воис – йи керка сылi. Руч вöзйысис ме ордö шонтысьны дай челядьöс сёйис, ачымöс вöтлiс (бöрдö).

ПЕТУК: Эн бöрд, кöчö-чойö! Лок мунам, ме пырысь пыр вöтла сiйöс.

КÖЧ: Ок, ок, ок! Кысь бара тэныд вöтлыны. Пон вöтлiс, эз вермы; Ош вöтлiс, эз вермы. Тэысь эськö оз нин повзьы да.

ПЕТУК: Лок, лок. (Мунöны керка дорö. Кильчö матысмигас Петух горöдö: «Ки-ку-луллу! Дыр кö он петлы сэтысь, Наян ручöй, аддзан менсьым косаясöс, пырысь пыр ме тенсьыд юртö керала).

РУЧ: (повзьö) Пыр, пыр пета, Петрованöй! Со, кöмася нин.

ПЕТУК (кильчö вылас кайö да бара горöдö) Ки-ку-луллу! Наян ручöй, видзöдлы менам косаяс вылö, пырысь пыр юртö керала, пет, колöкö, сэтысь.

РУЧ: Пета, пета, Петрованöй! Со, пасьтася нин.

ПЕТУК: (восьтö кильчö) Бур кö колö, пет сэтысь, мудер Ручöй! Керала öд аслам косаясöн юртö. (Руч уськöдчö öшиньöдыс да пышйö вöрö. Керка пытшкöсас öшинь дорас мыччысьö косаяса Петук, бöрвылас пырö Кöч да орччöн сувтö).

ПЕТУК: Наян ручöй, он сэсся лысьт татчö волыны. Кöчильöйöс видзысь öнi ме лоа!

ЗАНАВЕС.