Сук Парма. ШЫПІЧА (либретто), 1937.

ԋіма опералы ԉібреттоыс. Сук Парма (Николай Фролов), 1937.

"Коми Важ Висьтъяс" серпасалысь Василий Игнатов1. ШЫПИЧА.   Шыпича над Сысолой5. ШЫПИЧА.   Битва Шыпичи.

Воԇԇа ԍерпас

Лун му, саріԇ dор. Сен Шыпічалӧн рӧзбој котыр венӧ сетчӧс Ханӧс. Коԍ бӧрын шыпіча ышӧdӧ асԍыс маті јортјассӧ Ваԍка Јӧршӧс dа мукӧdӧс — пышјыны рӧзбој котырыԍ став чӧжԍӧм ембурнас. Пышјӧм Шыпічалы колӧ сы вӧсна, мыј сылӧн могыс — озырмыны, унҗыкыслӧн, коdјасӧс Ӧԉӧшка (рӧзбојԋік-жӧ) кыпӧdӧ шыпічалы паныd, могыс — нӧјтны, жугӧdны озырјасӧс, кіԍтны на вылӧ асԍыныс лӧгнысӧ ԉок олӧм вӧсна.

Шыпіча
Ог раԃејт ме таԇ пом-ԋі-dор
Пыр нем чӧж шӧјтны, позтӧм кӧк моз.
Быd емыс міјан помтӧм ӧкміс,
А зарԋі суԇӧdас быd тор.
Зарԋі воԇын — ставыс ныж.
Зарԋі паԍкӧм ԋӧв оз быщкы,
Зарԋі куӧ оз пыр гыж.
Поԅӧ ԇебны зарԋі пыщкӧ
Меd кӧԏ кущӧм ыжыd мыж.
Зарԋі воԇын — шонdі сім.
Зарԋі вынјӧ поԅӧ тӧбны
Суdлыԍ меdԍа југыd ԍін.
Зарԋі вылӧ поԅӧ ԋӧбны
Кущӧм колӧ царскӧј чін.
Зарԋі меdԍа ыҗыd вын.
Поԅӧ мынны меd јон лечԍыс, —
Зарԋі лечкыԍ морт оз мын.
Чӧж кӧԏ грек, кӧԏ аdӧԇ леччыв, —
Јенмӧԇ лептас зарԋі вын.

Мунӧны лӧԍӧdчыны пышјыны: леччӧdны пыжӧ Ханлыԍ зарԋі; біӧн dа пуртӧн перјыны маті ԍіктса олыԍјаслыԍ ставсӧ, мыј ем бурҗыкыс: ышӧdны мукӧdсӧ рӧзбој котырыԍ јуны.

Та кості Ӧԉӧшка аԇԇӧ Шонdі-Нылӧс (лун-муса ныв) dа мырdыԍ моз нуӧdӧ мунны аскӧdыс. Шонdі-Ныв щӧктӧ Ӧԉӧшкалы корԍны раԃејтан тор dінӧ мӧd, буржык туј.

Шонdі-Ныв
Ен вунӧd, — міча рӧма корјыс,
Кор ԇоріԇ гажӧdӧ веж бор,
Он кыччӧԇ ԋещышт сіјӧс борјыԍ,
Оз кыччӧԇ ԇоріԇлӧн вуж ор.
Ен вунӧd, — бобув зарԋі ԍӧма,
Кор сылӧн ас вӧԉа ез кус.
Кор боԍтан раԃејтыштны сӧмын,
Сы мічыԍ коԉӧ кіаd бус.
Ен вунӧd, — dолыd лебачлӧн ԍылӧм,
Кор сіјӧс кывзӧ шонdі, ԍорd.
Гаж бырӧ ԍыланкывјыԍ сылӧн,
Кор кыјас раԃејтыштны морт.
Ен вунӧd — раԃејтӧм оз ԋӧбԍы,
Он мырdыԍ ԋекор сіјӧс кут.
Оз ԍӧлӧм щӧктӧм ԍерԏі ԋебԅы,
Кӧн абу вӧԉа, — абу шуd.

Шонdі-Нывлӧн кывјас јіҗӧны Ӧԉӧшкалы ԍӧлӧмӧԇ.

Ӧԉӧшка
Меd коԉӧ ԍінјас тенаd сӧԇ.
Ог, шог теd, мусаӧј, ог вӧч.
Туј ԍурӧ мем те ԍӧлӧм берdӧ,
Шуd вајас коdі, а оз бӧрdӧм.
Ме аслым бӧрја котыр збој,
Меd коԍын корԍны јӧзлы мезмӧм,
Меd корԍны олӧм, шог кӧн ез вӧв,
Кӧн ез вӧв помтӧм пемыd вој!
І ог-кӧ уԍ ме віра коԍын,
Ме регыd лоа бара тан.
Сек, гашкӧ, ԍетан мем те коԅін, —
Мем паныd гажӧн ӧзјас бан.

Шонdі-Ныв dа Ӧԉӧшка
I, гашкӧ, ԍурӧ кывтӧг, кітӧг
Сек міјан ԍӧлӧмјаслы јітӧd,
І лоӧ паныdаԍӧм шуdа,
Сек шуdла мӧdа-мӧdӧс кутам.

Најӧс аԇԇӧ Шыпіча. Јортјасыскӧd пышјӧdӧны Шонdі-Нылӧс пыжӧ, Ӧлӧшкаӧс нӧјтӧны dа коԉӧны саԃтӧг. Шыпіча велӧdӧ Ваԍка Јӧршӧс.

Шыпіча
Со кыԇі овны колӧ, віԇӧd!
Ем коdлӧн зарԋі лыd-ԋі-щӧт,
Кыԇ зарԋі — міча гӧтыр щӧщ, —
Оз шуны мыжа мортӧн, сіԇ ӧd?

Ваԍка Ј.
Ԍо морткӧd воча тенаd вежӧр!
Јоԍ мывкыd вылаd петӧ вежӧј.

Шыпіча
Ем зарԋі јор, ем гӧтыр міч, —
Сек зарԋі гӧра ԋім і віч.

Ваԍка Ј.
Ԇік ставсӧ арталӧмыd воԇвыв.

Тащӧм ԍорԋіӧн мунӧны, пыжлаԋ пышјӧны. Ӧԉӧшка dа унҗыкыс разбој котырыԍ коԉӧны косӧ. Ӧԉӧшка паԉалӧ, чукӧртӧ јортјассӧ, чуксало најӧс ӧтувччыны Шыпічалы воԇӧс вылӧ, озырјаскӧd коԍ вылӧ, паԉӧdны јӧзлыԍ уԅӧм. Ӧԉӧшкаӧс бӧрјӧны ныршщікӧн. Выԉ котыр панӧ выԉ туј кывјасӧн.

Мі мӧdам лебавны му куԅа!

Мі мӧdам паԉӧdавны уԅӧм.

Мӧd ԍерпас

Во ԍіԅім мыԍԏі, кор Парма ԍурӧма-ԋін Шыпіча кіӧ, ԉок, нарԏітыԍ феоdал кіӧ. Ежва куԅа катӧ Ӧԉӧшкалӧн котыр. Матын Шыпічалӧн керка. Рыт, арын.

Рӧзбој котыр
Оз сен варыш лечыd гыжја
Вӧтӧd лебач чукӧр, оз, —
Лебӧ ԋылыd тӧлӧн пыжа,
Вунdӧ гыјас пуртӧн моз.
Оз збој каԉа сунлав, варччы,
Пожјав лым коԃ јеҗыd борd, —
Гыкӧd пыжdӧра сен гартчӧ.
Веԍкӧdлыԍыс — повтӧм морт.
Варыш ԍінма, вына соја,
Ԋінӧм сылы помтӧм лӧз,
Меd-жӧ быгјӧн гыыс којӧ,
Абу полыԍ пыжын јӧз.
Гыыԍ-гыӧ пыжа вуҗӧ
Ԋӧв моз веԍкыdа, оз кеж.
Збој јӧз оз лыddыԍны уҗӧн.
Венԍӧм налы — сӧмын ԏеш.
Налы мустӧм лӧԋа олӧм,
Сотчӧ ԍӧлӧманыс бі.
Оз ков зарԋі, венԍӧм колӧ,
Најӧ быdӧн коԍлӧн пі.
Налӧн ембур — повтӧм ԍӧлӧм,
Вӧсԋі лечталӧм пурт dор.
Коdі оз тӧd налыԍ ԍылӧм,
Ԍылӧм dолыd, абу нор?
Паныd сувтыԍ пӧdӧ јірын,
Полыԍ коԍ dырјі оз ԍур.
Овлӧ — віна пыԃԃі вірӧн
Коԇԇӧ повтӧм јӧзлӧн јур.
Зарԋі сылӧн мыјdта колӧ,
Коdлӧн ԍӧлӧм абу кын.
Зарԋі лечыd пуртыԍ полӧ,
Пуртын, ԋӧвјын уна вын.
Повтӧм ԍӧлӧмалӧн олӧм
Меdԍа dолыd, меԁԍа бур.
Оз ков зарԋі, венԍӧм колӧ.
Коԍын јутӧг коԇԇӧ јур!

Уԅмӧdчӧны, меԁ аскі панны коԍ Шыпічакӧԁ. Мунӧ ??? јылыԍ. Ӧԉӧшка каԅтылӧ асԍыс Шонdі-Нывкӧԁ шуԁтӧм паныdаԍлӧм.

Ӧԉӧшка
Сек раԃејтӧмыԍ олӧм мічмӧ,
Кор ԍӧлӧм кылӧ воча шы,
Кор нывлӧн ԍӧлӧм пӧԍ теd вічмӧ,
Теd сӧмын лӧзалӧ він ты.
Сек тырӧ помтӧм шуdӧн ԍӧлӧм,
Сек вуҗӧр морӧсӧ оз коԉ,
Быd ԇоріԇ теныd ыстӧ чолӧм,
Теd варов ԍорԋі кіԍтӧ јоԉ.
Теd јенеж ԍетӧ шонdі југӧр,
Кыԇ пілы бурԍіӧмсӧ мам.
Щӧщ текӧd ошкӧ лебач чукӧр
Став ывла вывлыԍ олан ԍам.
Сек раԃејтӧмыс олӧм мічмӧ,
Кор ԍӧлӧм кылӧ воча шы.

Кыԇ воча кыв шог мӧвпјаслы, кылӧ бі пур ԁорысь рӧзбој котырлӧн ԍылӧм.

Рӧзбој котыр
Чужӧм тенаd меd оз војмы,
Шог-кӧ вуҗас тенԍыd туј.
Ен те ԍетчы ԍӧлӧм dојлы,
Јур ен ӧшӧd, ен віԇ руј.
Тенаd му вылын шуd олӧ.
Сіјӧс корԍны аслыd колӧ.
Теd-кӧ јӧзыԍ гӧԉа овԍӧ.
Тенԍыd мӧd-кӧ гуіс шуd, —
Ен те бӧрdчы, ен те повԅы,
Корԍ те асԍыd олӧм пуd.
— Тенаd му вылын шуd олӧ,
Сіјӧс корԍны аслыd колӧ.
Теd-кӧ ԍӧкыd ӧткӧн овны,
Пыр-кӧ теныd букыd лун,
Гажтӧм лоі ӧтка ловлы, —
Аслаd вокјас dінӧ мун.
Міјан му вылын шуd олӧ,
Міјан ӧтув овны колӧ.
Теd-кӧ олӧм вывті ԇескыd,
Ԋајтӧ пӧdны кутіс лов, —
Аслаd морӧсӧ бі песты,
Ԍӧлӧм жугыԉтны оз ков.
Вӧлі ԉічыdҗык меd олӧм,
Вӧԉа корԍны аслыd колӧ.
Теd-кӧ лоі вывті мустӧм.
Јӧзлыԍ перјӧ коdі вем, —
Ԍінмаԁ лӧг те ӧзты кустӧм,
Ԍет те коԍ вылӧ став нем.
Вӧлі ԉічыdҗык меd олӧм,
Вӧԉа корԍны аслыd колӧ.
Оз-кӧ тырмы тенаd выныd,
Ԍӧкыd ӧткӧн нуны коԍ, —
Асԍыd вокјастӧ ен вунӧd.
Најӧс быdлаыԍ те корԍ.
Міјан ԉічалас меd олӧм,
Міјан ӧтув овны колӧ.
Мыј-нӧ руd-кӧ јенеж талун,
Мыј-нӧ гӧгӧрным-кӧ мыж!
Аскі шонdі петас налы,
Коdлы олӧм талун — тыш.
Ԍурӧ вӧԉа, гажмас олӧм.
Сӧмын повтӧг овны колӧ!

Шог мӧвпјас Ӧԉӧшкалӧн оз разавны. Сіјӧ муԇӧма помаԍтӧм коԍыԍ, коdі мезмӧм јӧзлы ез ԍет; аԇԇӧ — воԇӧ таԇ овны оз поԅ.

Ӧԉӧшка
Со уԍі біа ԋӧв моз коԇув,
Меd бӧрыԍ ԍавкԋітыштіс јор.
Коd шуас міјан костын воԇвыв. —
Оз таԇі олӧм сылӧн ор?
Сім јенеж југdыштліс ез уна,
Ез аԇԇыв коԇув кусӧм морт.
Таԇ кусам, ԋімным міјан вунӧ,
Щӧш сылӧн, коdі талун јорт.
Мі быdӧн сотчам торја біӧн.
Мі, коԇувјас моз, ывла бус.
Меd сотчӧм збојҗык вӧлі міјан,
Кор југӧр ез-на ԇікӧԇ кус!

Пукԍӧ арԍа вој, рӧзбој котыр шојччӧ.

Којмӧԁ ԍерпас

Шыпіча орdын, Шонdі-Ныв вежӧсын лӧԍӧdчӧны петны гӧԍтјас воԇӧ, Шыпіча чужан лун куԅа пір вылӧ. Парма нывјас, коdјас вӧчӧdӧны Шонdі-Нылӧс, щӧктӧны сіјӧс віԍтавны Лун Му јылыԍ.

Шонdі-Ныв
Таԍаԋ ылын зев, лунвылын Му ем.
Вочӧж ӧткоԃ пӧԍ шонdіыс сен,
Јенеж лӧзалӧ, оз овлы мугӧм,
Олӧ тулыс сен помаԍтӧг нем.
Сен ԇоріԇјас уна ԍурс пӧлӧс,
Налӧн сынӧdсӧ тыртӧ бур кӧр.
Ԁолыd ышловԅӧм ывлалӧн — тӧлыс.
Јенеж вевт улас гажыс оз тӧр.
Саріԇ каԋ моз сен ԋіртчӧмӧн мојԁӧ,
Кӧԇыd јі сіјӧс ԋекор оз dор.
Мортлӧн ԍӧлӧмыс dолыdӧн ојdӧ,
Аԇԇас помтӧм міч ывлалыԍ кор.
Шоныd сӧԇ ваа саріԇлӧн поdув
Быdног пӧртмаԍан ізјасӧн тыр,
Најӧ — сеԅ војӧ гылалӧм коԇув.
Лыdтӧм коԇув оз јенежыԍ быр.
Кыптӧ ԍӧлӧмын раԃејтны колӧм.
Мічсӧ ывлалыԍ аԇԇас кор ԍін.
Шуdа інаԍтӧм вӧт — сені олӧм.
Гажыс, dолыdыс нем сеԍ оз чін.

Кыптӧ ԍорні нывјаслӧн, шуӧны, мыј ем мічыс і Парма мулӧн, сӧмын јӧз Шыпіча нарԏітӧм улын оз аԇԇыв сійӧс.

1-ӧd Ныв
Ԋурын dа вущкостын парма јӧз пӧdӧ,
Ежӧра гӧпјасӧ вӧјӧма пыdӧ.
Бӧрdӧdчӧ гожӧмын ном-ԃебјӧн војбыd.
Олӧмсӧ ԉічкӧма помаԍтӧм ојбыр.
Воштӧма ԍіктјассӧ пемыd сук вӧрӧ,
Ԍін-ва сор вынтӧм му вӧр берdын гӧрӧ.
Парма му, чужан ін, ԍӧлӧмӧј dојмӧ,
Кыла кор тенԍыd ме вој тӧлӧн ојзӧм!
Раԃејта тулысын тенӧ веж ԍонла,
Јежыd ԉӧм ԇоріԇӧн меным те dона.
Лун коԃа југыdӧԍ тулысын војјас.
Кор-нӧ-ԋін вој муыс паԉалас, збојмас!

3-ӧd Ныв
Ме кужі лебны-кӧ dа ԍывны,
Лӧԋ саріԇ сајса лебач моз,
Ме вӧчі еԍкӧ козјӧ поз,
Меd верміс сім вӧр ԍылӧм кывны.
Сен ԍылі шонdі петан гаж,
Сен корі вӧтыԍ вӧчны вемӧс,
Меd кывзіс чујмӧм ывла шемӧс,
Кыԇ олӧм ԃівіта ме важ.
Ок, вына кӧ ме вӧлі, вына,
Кыԇ Шыпіча, кыԇ мустӧм тун,
Ме ӧзті еԍкӧ кустӧм лун,
Меd вуҗӧрыԍ шог Парма мынас,
Меd сотчас шонdіӧн зіԉ ун,
Веж ԇоріԇ чепӧсјас важ кынас!
Нораԍан ԍорԋі орӧdӧ 4-ӧd ныв.

4-ӧd Ныв
Пемыd вој оз овлы помтӧм,
Оз век лысваӧн му бӧрd.
Саԃмӧм муӧс асыв шонтӧ,
Војԍа лысва коԍтӧ бӧр.
Кӧԇыd тӧв оз овлы помтӧм,
Оз пыр вевтԏы јуӧс јі.
Кынмӧм муӧс тулыс шонтӧ,
Ӧзтӧ шонdіӧ бӧр бі.
Тулыс венас арԍа важсӧ,
Муӧс саԃмӧdас збој гым.
Щӧщ сек Парма оз ло гажтӧм,
Оз ло ԍӧлӧм міјан кын,
Тулыс Пармалӧн, ԃерт, ылын.
Гашкӧ dыр-на шуd оз шеd.
Міјан гажным ԍылан кылын
Олас тувсов лунӧԇ меd.

Ԍерпас помаԍӧ кыщӧн ворсӧм-ԍылӧмӧн.

Ԋоԉӧd ԍерпас

Пір Шыпіча орdын. Гӧԍтјас ԍіӧны Шыпічалы шуd dа куԅ нем. Шыпіча ошјыԍӧ аслас выннас. Нывјас ԍылӧны Шыпічалы ошкан кыв.

Нывјас
Став паԍкыd Парма ловја ловнас,
Став муыс, нем чӧжыd кӧԏ мун,
Ԇік ӧԏі Шыпічалӧн овмӧс,
Со кущӧм сылӧн озырлун.
Веж турун быdмӧ віԇјас вылын,
Щӧщ зарԋі кырԍа пожӧм вӧр,
Јен ԍетіс ставсӧ тајӧ сылы,
Оз мӧdлы быdмы ӧԏі ԋӧр.
Ем гырыԍ, посԋі кыјdӧс вӧрас,
Ош, кӧјін, ручјас, кӧчјас, ур.
Ԍо вожа ԍура міча кӧрјас, —
Ԃерт, Шыпічалӧн тајӧ бур.
Став меdԍа міча, dона кујас
Јӧз вајӧ Шыпічалы пыр.
А сылӧн помтӧм җуҗыd јујас
Быd пӧлӧс черінас ԇік тыр.
Быd кыјԍыԍ чері помтӧг вајӧ,
Ӧd он-ко — кыјdӧс оз і шеd.
А вӧралыԍјас пӧтка јајӧн
Пыр номсӧdлӧны, буржык, меd
Оз лӧгаԍ, скӧрмӧdчы јӧз вылӧ,
Меd леԇас кыјны ԍӧла, тар.
Меd вына кыла шуӧм сылӧн
Оз матыст костті зера ар.
Ӧd Шыпічаыd — туныԍ тун-на,
Вој саріԇ dорӧԇ аԇԇӧ ԍін.
Ԍо сывја јукмӧсӧ-кӧ сунас,
Он тӧdлы, — Човју веԍтын-ԋін.
Ԉок јӧзлы Шыпічалӧн колӧ
Јон іган сајыԍ зарԋі куd,
Ԁа ӧтув јенкӧd сіјӧ олӧ,
Јен ԍетӧ сылы помтӧм шуd.

Воӧ јуӧр, мыј чукӧртчӧ парма јӧз Шыпіча вылӧ коԍӧн, а улын Ежва куԅа катӧ рӧзбојјаслӧн пыж. Гӧԍтјас — коԁі повԅӧ, коԁі грӧԅітӧ коԍ паныԍјаслы. Ортсыԍ кылӧ парма јӧзлӧн ызгӧм, керка ӧԇӧс кіԍтӧм.

Вітӧd ԍерпас

Шыпіча ӧшіԋув, Ежва dор: сен ызгӧ парма јӧз.

Јӧз
Ен полӧј, јортјас, венам, венам!
Јӧз Шыпічалӧн коdӧԍ сені.
Ԁыр пычкіс јӧзлыԍ пӧԍ dа вір!
Лун-лун пыр сылӧн ԏеш dа пір,
Мі боԍтам нарԏітӧмыԍ воԇӧс!
Ен полӧј, војтыр, лептӧј чер!
Вај ӧdјӧ корԍлӧј буржык кер,
Мі ԇавјам жеԉԉӧԇ керка ӧԇӧс!

Пӧрыԍ јӧз
Ті аԍныd тӧdаd — сіјӧ тун,
Оз сыкӧd коԍаԍны поԅ таԇі.
Мі важӧн шыпіча вын аԇԇім.
Коԍ паныԍ ловјӧн бӧр оз мун.
Вај, бурҗык, ԍорԋі вылӧ корӧј.

Јӧз
Оз кокԋӧd, ԍорԋіт кӧԏ пыр нем.
Вын ыҗыd, јортјас, міјан ем,
Ԁа сӧмын полӧм сіјӧс dорӧ.

(Кымынкӧ морт вајӧны кер)
Мі ԇавјам Шыпічалыԍ ӧԇӧс!
Мі боԍтам вірјуыԍлыԍ воԇӧс!

(Јіркӧны керјӧн керка ӧԇӧсӧ)
Мі боԍтам воԇӧс, боԍтам воԇӧс!
Он ԇебԍы! Зdукӧн паԍјам ӧԇӧс!

(Воԍԍӧ ӧшіԋ, мыччыԍӧ Шыпіча)

Шыпіча
Ог вӧрԅӧd мунаd-кӧ бӧр бурӧн,
Коԍ панаd — јансӧdчанныd јурӧн!

Јӧз (ԋӧвјалӧны)
Лаԋт! Боԍтам тенԍоыd мі пеж лов!

Шыпіча
(Сојнас сајӧdӧ чужӧмсӧ, ԋӧвјас інмӧны морӧсас dа сојас, но бӧр чеччыштӧны)
Ог тіјан ԋӧвјасыԍ ме пов! (Тупкӧ ӧшіԋ; јӧз пыщкыԍ унаӧн повԅӧмӧн бӧрыԋтчӧны)

Пӧрыԍ јӧз
Ԋӧв мортлӧн Шыпічаыԍ полӧ,
Ԉок вын тан керка гӧгӧр олӧ.
Со, војтыр, аԍныd ӧні аԇԇаd,
Ог венӧј Шыпічаӧс таԇнаd.

(Кылыштӧ рӧзбој котырлӧн сылӧм)

Јӧз
Ен полӧј, војтыр, керсӧ боԍтам,
Ӧd ӧԇӧс сетчӧ вӧлі, воԍтам!
Мі кіӧн пӧdтам! Гортас віјам!
Ԇік кӧчлӧн мыјdта полӧм тіјан.
Вај лаԋтлӧј, кылӧ кыԍкӧ ԍылӧм.
Кыԍ ԍылӧм? — војтӧв нӧјтӧ гы.
Оз, збыԉыԍ кылӧ ԍылӧм шы.
Збыԉ ԍылӧм Ежва вылыԍ кылӧ.

(Ԍылӧм гораммӧ)
Јӧз ыҗыd пыжӧн татчӧ катӧ.
Со вӧлӧм отсӧг міјан матын, —
Ԃерт, тајӧ кӧнкӧ локтӧ јӧз,
Коd јылыԍ кывԍӧ щӧщі-ԋін татӧн,
Мыј најӧ — озырлы јон грӧз.

Воӧ рӧзбој котыр. Ставныс гӧгӧрвоӧны — мог налӧн ӧԏі. Пӧрыԍ јӧз віԍталӧны рӧзбојјаслы, мыј Шыпіча — тун. Воӧ јӧјмӧм морт, коdлыԍ важӧн Шыпіча ӧшӧdӧма пісӧ. Парма јӧз лыdԃӧ сіјӧс јен мортӧн. Кор сіјӧ вежӧртӧм ԍорԋі помалӧ горзӧмӧн — сотӧј, сотӧј, — Ӧԉӧшка кутчыԍӧ сіјӧ кывјасӧ dа щӧктӧ ӧзтыны Шыпічалыԍ керкасӧ.

Јӧз
Бі меdԍа јон dа меdԍа сӧстӧм,
Вај ӧdјӧн кос пу ӧктам мі
Ԁа бі пур керка гӧгӧр ӧзтам,
Меd ԉоксӧ војdӧр сотас бі.

(Керка гӧгӧр ӧзјӧ ыҗыd бі, сек воԍԍӧны ӧшіԋјас dа сеԍ уԍкӧdчӧ ва; јӧз пыщкыԍ унаӧн повԅӧмӧн бӧрыԋтчӧны.)

Пӧрыԍ јӧз
Мі шулім, ӧні асныd аԇԇіd, —
Ог венӧј Шыпічаӧс таԇі.

Ӧԉӧшка (рӧзбојјаслы)
Вај біа ԋӧвјӧн керка быщкӧј.
Меd біыс пырас керка пыщкӧ.

(Парма јӧзлы)
Ен полӧј, парма војтыр, ті,
Вај зіԉа пестӧј бурҗык бі.

Јӧз (ыҗdӧdӧны бі)
Со кыскі гӧрdӧԇ коԍмӧм коз.
Мі татыԍ сотам ԉок вын поз.
Ԇік ставнас керкасӧ бі вевтԏіс.
Со ӧзјӧма-ԋін керка вевтыс.
Щӧщ пыщԍыс чепӧсјіс со щын,
Сеԍ пышјіс, тыdалӧ, ԉок вын.
Со валӧн dугdӧ-ԋін сеԍ леччӧм.

Ӧлӧшка.
Вај, јортјас лептӧј пуртјас лечтӧм!

(Уԍкӧdчӧ ӧԇӧслаԋ, сы бӧрԍа јӧз; жугӧdӧны ӧԇӧс dа пырӧны керкаӧ.)

ПОМ.